Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 6.45-18.15

APIE MUS

MOKYKLOS VIZIJA – „Vilties" mokykla-darželis turi tapti toks, kur vaikams ir darbuotojams būtų garantuotos saugios ugdymosi, tobulėjimo sąlygos. „Viltis" – humanizuota mokykla-darželis, kur vaikai su negalia jaučiasi vertinami ir mylimi, pedagoginė sąveika vyksta bendradarbiavimo principu.

 

MOKYKLOS MISIJA – priimti kiekvieną vaiką tokį, koks jis yra. Padėti vaikui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi. Formuoti aiškią ir neišskirtinę nuomonę visuomenėje apie vaikus su negalia. Puoselėti etnokultūros tradicijas.

 

TIKSLAS – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros pagrindus, teikti valstybinius standartus atitinkantį ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį pradinį išsilavinimą, padėti pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą; Padėti specialiųjų poreikių vaikams lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti specialųjį pradinį išsilavinimą, įveikti socialinę atskirtį.

 

ALYTAUS „VILTIES" MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS PRIORITETAI

1. Tautiškumo, pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymas:

  • vaikų tautinės savimonės skatinimas taikant naujus ugdymo metodus;
  • ryšių su socialiniais partneriais, ugdytinių tėvais stiprinimas, siekiant ugdymo efektyvumo, socialinės specialiųjų poreikių mokinių integracijos.

2. Ugdymo modernizavimas, švietimo kokybės gerinimas, švietimo vadybos tobulinimas:

  • ugdomosios veiklos, pamokos vedimo metodikos tobulinimas (pamokos uždavinio apibrėžtumas,ugdymas paremtas mokinių turima patirtimi, įvairių gebėjimų mokinių poreikių tenkinimas);
  • informacinių technologijų diegimas ugdymo procese.

3. Sveikos gyvensenos formavimas ir įtvirtinimas:

  • sveikų ir saugių ugdymo (-osi) sąlygų sudarymas mokiniams ir mokytojams;
  • mokinių saugaus eismo įgūdžių formavimas.

 

TRUMPA ISTORIJA

Vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaiga (22 lopšelis-darželis) įkurta 1986 m. gruodžio 15 d. Įstaigos vadovė – Irmina Pajarskienė.

1993 m. įstaigoje atidarytos 2 specialiosios klasės vaikams, turintiems intelekto ir fizinių judėjimo sutrikimų. 1994-1995 m. atidarytos dar 2 spec. klasės. Remiantis 1995-02-22 Nr.53-V Alytaus miesto valdybos potvarkiu, įstaiga pavadinta Alytaus miesto „Vilties" pradine darželiu-mokykla. 1996-06-27 Alytaus miesto tarybos sprendimu įstaiga pavadinta „Vilties" darželiu-mokykla. Tais pačiais metais įstaigoje atidaryta ikimokyklinio amžiaus sutrikusio intelekto vaikų grupė.

2012 m. gegužės 31 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-128 įstaiga pavadinta „Vilties" mokykla-darželiu.

„Vilties" mokykloje-darželyje ugdomi ne tik įprastos raidos vaikai. Tai vienintelė ugdymo įstaiga, kur teikiamas specialusis pradinis išsilavinimas bei visapusiška pagalba mokyklinio amžiaus neįgaliems (sutrikusio intelekto) mokiniams nuo 7 iki 14 metų bei ikimokyklinis išsilavinimas įprastos raidos, bei turintiems kompleksinius sutrikimus vaikams nuo 1 iki 7 metų.

Įstaigoje dirba 30 pedagogų. 18 mokytojų turi vyresniojo mokytojo, 2 – mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Mokykloje-darželyje vaikams pagalbą teikia 6 specialieji pedagogai, 2 logopedai, kineziterapeutas, masažuotojas, socialinis pedagogas, muzikos mokytojas. „Vilties" mokykla-darželis atvira nuolatinei kaitai ir tobulėjimui, šiuolaikinių kompetencijų įsigijimui.