Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 6.45-18.15

Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2017-2018 MOKSLO METAIS

 1. Mokslo metai prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1d., baigiasi 2018 m. gegužės 31 d.;
 2. vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę;
 3. atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

 

Atostogos Atostogos prasideda Atostogos baigiasi
Rudens 2017 m. spalio 30 d. 2017 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) 2017 m. gruodžio 27 d. 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos 2018 m. vasario 19 d. 2018 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) 2018 m. balandžio 3 d. 2018 m. balandžio 6 d.

 

 1. dešimt ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių;
 2. paskelbus ekstremalią padėtį, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą mokiniai gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Mokyklos-darželio direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos-darželio tarybą, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ar jos įgaliotą asmenį;
 3. pamokos trukmė 1 specialiojoje ir 1 lavinamojoje klasėse 35 min., kitose – 40 min. Pamokų trukmė trumpinama 5 minutėmis, o šis laikas skiriamas pertraukoms. Pertraukų trukmė ne mažesnė kaip penkiolika minučių, ilgosios pertraukos skiriamos mokinių maitinimui;
 1. pamokų ir pertraukų trukmė:

2–4 specialiosiose klasėse ir lavinamosiose klasėse:

 1. 9.00 – 9.40
 2. 9.55 – 10.35
 3. 10.50 – 11.30
 4. 11.45 – 12.25
 5. 12.50 – 13.30

1 specialiojoje ir 1 lavinamojoje  klasėse:

 1. 9.00 – 9.35
 2. 9.50 – 10.25
 3. 10. 40 – 11.15
 4. 11.30 – 12.05
 5. 12.25 – 13.00

 

 1. Ugdymo(si) valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: minimalus pamokų skaičius mokiniui, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si), poreikiams tenkinti, neformaliojo švietimo valandos. Privalomų pamokų skaičių sudaro minimalus pamokų skaičius mokiniui.
 2. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai įgyvendinti specialiose klasėse nežymiai protiškai atsilikusiems mokiniams (kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2– 4 klasėse – 40 min.:
Klasės 1 spec. 2  spec. 3-4 jungt. spec.
Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1
Kalbos:
Lietuvių kalba (gimtoji) 8 7 7
Matematika 5 4 5
Pasaulio pažinimas 2 3 3
Dailė ir technologijos 2 3 3
Muzika 2 2 2
Kūno kultūra 2 3 3
Privalomų ugdymo valandų

skaičius mokiniui

22 23 24
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti

(Specialioji pedagoginė pagalba)

2 1 2
Iš viso ugdymo valandų 24 24 26
Neformalusis švietimas 2 2 4

 

 1. individualioms ir pogrupinėms logopedinėms pratyboms 1–4 klasėse skiriama po 1 pamoką per savaitę kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 2. Mokiniams, turintiems žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą ir kompleksinių sutrikimų, kurių derinio dalis yra vidutinis intelekto sutrikimas, ugdomiems lavinamojoje klasėje pagal individualizuotas pradinio ugdymo programas, atskiros veiklos planuojamos lentelėje nurodytam minimaliam pamokų skaičiui atskiriems ugdymo metams (klasei). Šios veiklos mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos atsižvelgiant į mokinio poreikius, sveikatą:

 

Ugdymo metai,

klasė

Dalykai

1 lavinamoji klasė  2-3-4 jungtinė  lavinamoji klasė
Dorinis ugdymas (etika) 1 1
Komunikacinė veikla 4 4
Pažintinė veikla 4 4
Orientacinė veikla 3 3
Meninė  veikla 6 6
Fizinė veikla 2 2
Privalomas ugdymo valandų  skaičius mokiniui 20 20
Valandos skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti (Specialioji pedagoginė pagalba) 3 4
Iš viso ugdymo valandų 23 24
Neformalusis švietimas 2 4

 

 1. individualioms ir pogrupinėms logopedinėms pratyboms lavinamojoje klasėse skiriama po 1 pamoką per savaitę kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 2. Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti:

14.1. specialiųjų poreikių mokiniams, kuriems reikalinga papildoma pedagoginė arba specialioji pedagoginė pagalba:

14.1.1. 1 specialiojoje klasėje – 2 pamokos per savaitę;

14.1.2. 2 specialiojoje klasėje  ir 3–4 specialiojoje klasėse – 1 pamoka per savaitę;

14.1.3.  3–4 jungtinėje specialiojoje klasėje –2 pamokos per savaitę;

14.1.4. 1 lavinamojoje klasėje  – 3 pamokos per savaitę,

14.1.5.  2-3-4 jungtinėje lavinamojoje klasėje – 4 pamokos per savaitę.

 1. Tėvų (globėjų) pageidavimu mokykloje organizuojamas dorinis ugdymas – etika ir tikyba:

15.1. dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo metais, jo tėvams (globėjams) parašius prašymą.

 1. Užsienio kalba:

16.1. užsienio kalbos mokiniai, turintys intelekto sutrikimą, nesimoko. 2–4 specialiosiose klasėse užsienio kalbai skirtos 2 pamokos keičiamos 1 pasaulio pažinimo ir 1 dailės ir technologijų pamokomis.

 1. Kūno kultūros ugdymo organizavimas:

17.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip:

17.1.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;

17.1.2. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, kurie gali skatinti ligų paūmėjimą.