Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

ZUIKIŲ MISIJA

Šiandien, Slaptoji Zuikių tarnyba, „Vilties” mokykloje-darželyje vykdė misiją…
 
MISIJĄ, kuri buvo pasislėpusi lagamine ir jeigu ne vaikai, ir mokytojai, dar nežinia ar MISIJA būtų pavykus☺️
 
Vaikai aiškinosi ką reiškia žodis MISIJA, minė mįsles, skaičiavo. Tik jų išradingumo dėka lagaminas atsirakino ir paaiškėjo, kad Zuikių nešta misija – perduoti visiems Velykų Bobutės prašymą ir padėti jai numarginti Velykoms kiaušinius bei papuošti Velykinį medį.
 

JŪRŲ IR VANDENYNŲ PASAULIS

Ši savaitė darželyje buvo skirta jūrų ir vandenynų pasauliui. Vaikai aiškinosi kas gyvena jūrose ir vandenynuose, kas jiems kenkia ir kuo mes galime jiems padėti, sužinojo, kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. Grupėse ir kitose darželio erdvėse, kūrė savo jūras ir vandenynus, jų gyventojus, konstravo laivus.
 
Šiandien vaikų žinias patikrinti atvyko pats Neptūnas ir jo padėjėja Undinėlė. Jie negalėjo atsistebėti kiek daug vaikai išmoko. Vaikai išvardino visus Neptūno parodytus gyvūnus, papasakojo apie piratus ir vandenį, Neptūno jūrą papuošė savo kurtais laiveliais, kartu mankštinosi ir mokėsi lietaus dainelę. Undinėlė, už tokius puikius vaikų darbus apdovanojo juos perlais iš jūros dugno ir pakvietė paplaukioti Neptūno laivu.

PEPIS SISTEMOS VERTINIMAS

 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus darbuotojos, Pozityvaus elgesio ir intervencijų sistemos (PEPIS) konsultantės, šiandien svečiavosi mūsų įstaigoje. Konsultantės vertino įstaigos aplinkų pritaikymą, elgesio taisyklių vizualizaciją, bendravo su mokyklos-darželio mokytojais ir kitais darbuotojais.
 
 
Kalbėjomės, kaip sekasi įgyvendinti PEPIS sistemą, kokie kyla sunkumai, džiaugėmės sėkmėmis. Dėkojame konsultantėms už pozityvų požiūrį, patarimus ir pastiprinimus.
 
 
 
 

SKIRTINGŲ KOJINIŲ ŠOKIS

Minint Pasaulinę Dauno sindromo dieną, jungiamės prie tolerancijos ir pagarbos vienas kitam didinimo akcijos „Skirtingų kojinių šokis 2023″.

 

 

SVEIKINAME SU KOVO 11-ĄJA

Neseniai džiaugėmės Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena – Vasario 16-ąja. Pilni pakilios nuotaikos minime ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją.
 
Džiaugiamės savo laisve, siekiais ir tuo, ką sukūrėme. Lietuvą jaučiame širdimi ir dovanojame jai kiekvienas ką turime ir mokame gražiausio – savo mintis, dainas, šokius ir nuoširdų buvimą kartu.
 

BĖGIMAS SU TRISPALVE

Švenčiame ir jungiamės prie sporto pramogos „BĖGIMAS SU TRISPALVE 2023″.

KĄ PASAKOJA SENI DAIKTAI

„Ką pasakoja seni daiktai”, tokia buvo praėjusios projektinės savaitės tema. Vaikai tyrinėjo pačių į grupes atsineštus įvairiausius senus daiktus: įrankius, buities reikmenis, senus prietaisus… Aiškinosi kam jie buvo skirti, ką su jais veikė žmonės, kai nepavykdavo atspėti – fantazavo, sugalvodavo savus panaudojimo būdus.
 
Dabar visi šie daiktai iš grupių atkeliavo į salę. Kviečiame visus norinčius pamatyti, prisiminti ir pasitikrinti ar žinote kam ir kaip jie buvo naudojami, užsukti į senų daiktų parodą.

KALBOS SAVAITĖ SU LOGOPEDE DANGUOLE

Šią savaitę darželyje vyko kalbos savaitė „Mes iš pasakų atėję”. Ją vaikams dovanojo logopedė Danguolė. Kasdien vaikus džiugino ir keliauti į pasakų karalystę kvietė vis kitas Danguolės sukurtas personažas: karvutė, beždžionėlė, pelytė… Vaikai klausė, sekė, patys kūrė, vaidino pasakas, patyrė įvairiausias emocijas, plėtė žodyną, lavino vaizduotę, ugdė rišliąją kalbą.

Alytaus miesto savivaldybė skelbia konkursą Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms eiti.

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas nuo 14,81 iki 15,72 (baziniais dydžiais) (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir mokinių skaičiaus).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. direktorius turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1.  turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3.  turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo;
2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio (4 balai);
3. turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje; 
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B 1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
9. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
10. išmanyti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
11. būti susipažinusiam su mokyklos-darželio veiklos organizavimu, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarka, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, užtikrinti jų vykdymą.

Pretendentas  pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
  4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos,  į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
  5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
  6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiame dokumente turi būti patvirtinta, kad tokį lygį asmuo yra įgijęs, ar lygis patvirtinamas išlaikytu atitinkamo lygio egzaminu(-ais). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį;
  8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi); 
  9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 13 d. įskaitytinai šiuo adresu: Alytaus miesto savivaldybės administracijos 306 kab., Rotušės a. 4, 62504 Alytus, el. pašto adresu: virginija.auruskeviciene@alytus.lt. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka jų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Apie konkursą galima pasiteirauti: el. paštu: virginija.auruskeviciene@alytus.lt arba tel. (8 315) 55 142. 

Papildoma informacija:

Pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę visus nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė), o pretendentai, neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų ar nustatyta tvarka nepateikę dokumentų, informuojami, kad į atrankos posėdį kviečiami nebus, kartu nurodomos priežastys.

Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos turi susipažinti su Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio veikla, poreikiais ir gali pristatyti tarnybos bendruomenei savo vadovavimo švietimo įstaigai gaires. Galima lankytis mokykloje-darželyje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas). Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu bus sudaryta terminuota darbo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka (5 metams).

Konkurso paskelbimo data – 2023 m. vasario 23 d.
Pretendentų atrankos posėdžio data – 2023 m. birželio 23 d.

Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos Nacionalinėje švietimo agentūroje (www.nsa.smm.lt/).  
Vadovaujančiojo švietimo įstaigai asmens kontaktai  – Irmina Pajarskienė, tel. Nr. (8 315)  75 560, el. p. vildm@viltis.alytus.lm.lt
 

Pareigybės aprašymas

UŽGAVĖNES REIKIA ŠVĘSTI LINKSMAI

Sakoma – jei per Užgavėnes nešvęsi, nesilinksminsi, tai visus metus nuo nelaimių neatsiginsi. Nuo seno Užgavėnės švenčiamos triukšmingai ir linksmai su dideliu būriu persirengėlių ir gausybe vaišių, juk valgyti šiandien reikia net dvylika kartų…