Menu Close

Išorinio vertinimo išvados

ALYTAUS ,,VILTIES‘‘ MOKYKLOS-DARŽELIO IŠORINIO VERTINIMO VEIKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

Vizito laikas – 2019 m. lapkričio 11-13 d..

Vizito tikslas – Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės išorės vertinimas.

Išorės vertintojų komanda:

Aušra Mažonienė, vadovaujančioji vertintoja;

Kristina Žaltauskienė, vertintoja;

Alma Simonavičienė, vertintoja.

Stiprieji veiklos aspektai

 1. Savitas ir kūrybiškas aplinkos svetingumas, saugumas, estetika (1.1.2. – 4 lygis);
 2. Labai geros ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams (2.1.3. – 4 lygis)
 3. Tinkamas ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas (2.2.1. – 3 lygis)
 4. Tikslingos, veiksmingos, kūrybiškos ir sistemingos ugdomosios veiklos. (2.3.1. – 4 lygis);
 5. Paveiki mokytojo ir vaiko sąveika (2.3.2. – 4 lygis);
 6. Veiksmingas individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas ( 4.2.1. – 4 lygis);
 7. Kryptingas vaiko asmeninės raiškos tenkinimas (4.2.2. – 4 lygis);
 8. Veiksminga pedagoginė ir socialinė pagalba (4.2.3. – 4 lygis);
 9. Tinkama lėšų vadyba (5.4.1. – 3 lygis);
 10. Tinkamas patalpų naudojimas (5.4.2. – 3 lygis).

Tobulintini veiklos aspektai

 1. Metodinė pagalba planuojant (2.2.3. – 2 lygis)
 2. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymos(si) procesą mokykloje ( 2.4.1. – 2 lygis);
 3. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė vertinant vaiko pasiekimus (3.1.2. – 2 lygis);
 4. Planavimo procedūros, plano įgyvendinimas bei jo poveikis (5.1.2., 5.1.4. – 2 lygis);
 5. Įsivertinimo procesas (5.2.1. – 2 lygis).

 

————————————–  

Vizito laikas – 2012 m. sausio 30 d.– vasario 2 d.

Vizito tikslas – mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas.

Vadovaujančioji vertintoja – Daiva Liumparienė

 

Stiprieji veiklos aspektai

1. Klasių mikroklimatas palankus mokinių saugumo ir globos poreikių tenkinimui (1.1.6.).

2. Kuriama jauki ir svetinga ugdymosi aplinka (1.3.3., 1.1.5.).

3. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis daro teigiamą įtaką mokinių ugdymui 1.4.2.).

4. Mokiniams sudarytos galimybės dalyvauti įvairioje neformaliojo ugdymo veikloje (2.1.5.).

5. Dauguma pamokų organizuojamos, atsižvelgiant į klasės kontekstą ir kuriant darbingą

klimatą (2.2.2., 2.2.3.).

6. Mokiniams teikiama veiksminga individuali pagalba (2.5.2.).

7. Mokiniai dalyvauja meninėje veikloje ir projektuose (3.2.2.).

8. Mokykloje veikia aiški rūpinimosi mokiniais sistema (4.1.1.).

9. Beveik visi mokyklos darbuotojai turi reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją (5.1.2).

10. Gerai tvarkomi ir naudojami mokyklos materialiniai ištekliai (5.5.2).

 

Tobulintini veiklos aspektai

1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadų naudojimas (5.2.2.).

2. Bendradarbiavimas planuojant ir tobulinant mokyklos veiklą (5.1.2.).

3. Mokinių motyvaciją skatinančių ir palaikančių ugdymo formų įvairovė (2.3.1, 2.4.1.).

4. Vertinimo formų pasirinkimas specialiosiose klasėse (2.3.4.).

5. Profesionali psichologinė pagalba (4.2.2.).

Skip to content