Menu Close

Specialistų paslaugos

LOGOPEDO PASLAUGOS

Logopedo veiklos turinys:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • logopedas pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį dirba specialiojo ugdymo kabinete.
 • pagrindinė logopedo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės ir grupinės.
 • logopedas tvarko logopedo dienyną, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia veiklos programą ir darbo ataskaitą.
 • logopedas pildo kalbos įvertinimo korteles, prireikus sudaro individualiąsias ir pogrupines bei grupines programas.
 • logopedas už darbo rezultatus atsiskaito mokyklos vadovui, pateikdamas veiklos programą ir veiklos ataskaitą.
 • konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.
 • bendradarbiauja su mokytojais, auklėtojais, spec. pedagogu, socialine pedagoge sudarant individualias programas, sistemingai kelia kvalifikaciją.

Darželio logopedo darbo laikas 

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

7.50-12.20

15.00-17.06

7.00-7.50

12.50-15.00

17.06-18.18

Antradienis

7.50-12.20

15.00-17.06

7.00-7.50

12.50-15.00

17.06-18.18

Trečiadienis

7.50-12.20

15.00-17.06

7.00-7.50

12.50-15.00

17.06-18.18

Ketvirtadienis

7.50-12.20

15.00-17.06

7.00-7.50

12.50-15.00

17.06-18.18

Penktadienis

7.50-12.20

15.00-17.06

7.00-7.50

12.50-15.00

17.06-18.18

Mokyklos logopedo darbo laikas 

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

10.55-16.05

7.55-10.55

12.30-12.50

Antradienis

10.55-15.45

7.55-10.55

12.30-12.50

15.45-16.25

Trečiadienis

10.55-16.05

7.55-10.55

12.30-12.50

Ketvirtadienis

10.55-15.45

7.55-10.55

12.30-12.50

 

SOCIALINIO PEDAGOGO PASLAUGOS

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
 • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą.
 • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais mokytojais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
 • nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

Socialinio pedagogo darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00-15.45

12.00-12.30

Antradienis

8.00-15.45

12.00-12.30

Trečiadienis

8.00-15.45

12.00-12.30

Ketvirtadienis

8.00-15.45

12.00-12.30

Penktadienis

8.00-15.30

12.00-12.30

 

KINEZITERAPEUTO PASLAUGOS

Kineziterapeuto, masažuotojo pagalba teikiama specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kurie pristato pažymas iš reabilitologo. 

Kineziterapeuto darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.00-17.30

12.30-13.00

Antradienis

7.00-17.30

12.30-13.00

Trečiadienis

7.00-17.30

12.30-13.00

Ketvirtadienis

7.00-17.30

12.30-13.00

Penktadienis

7.00-17.30

12.30-13.00

 

Masažuotojo darbo laikas

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 9.00-12.48
Antradienis 9.00-12.48
Trečiadienis 9.00-12.48
Ketvirtadienis 9.00-12.48
Penktadienis 9.00-12.48

 

ERGOTERAPEUTO PASLAUGOS

Ergoterapijos užsiėmimai vyksta individualiai su kiekvienu vaiku. Užsiėmimo metu yra lavinama:

 • Smulkioji motorika, akių – rankų koordinacija, abiejų rankų koordinacija.
 • Sensorikos lavinimas (jos metu lavinama taktilinė, vestibiulinė, propriorecepcinė, klausos, vizualinė sistemos).
 • Kognityvinių funkcijų lavinimas (atmintis, dėmesys, suvokimas).
 • Savarankiškumo lavinimas (pvz; mokymas segti sagas bei kitus užsegimus).
 • Piešimo, rašymo lavinimas.

 Ergoterapeuto darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.00-17.30

12.30-13.00

Antradienis

7.00-17.30

12.30-13.00

Trečiadienis

7.00-17.30

12.30-13.00

Ketvirtadienis

7.00-17.30

12.30-13.00

Penktadienis

7.00-17.30

12.30-13.00

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PASLAUGOS

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos turinys:

 • Rinkti, kaupti ir analizuoti veikų ir mokinių sveikatos bei ligų paplitimo duomenis;
 • aptarti vaiko sveikatos stiprinimo bei saugos poreikį;
 • numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
 • formuoti teisingą veikų bei mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • užtikrinti pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo laikas:

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Trečiadienis 7.50-15.56 11.50-12.20

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pavaldus Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

Skip to content