Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

APIE MUS

VIZIJA – drąsi ir atsakinga, šiuolaikiška, bendradarbiaujanti, kūrybiška, puoselėjanti tradicijas bendruomenė, kurianti tvarų ir darnų pasaulį.

MISIJA – užtikrinti ugdymą patrauklioje, edukacinėje, kūrybinėje aplinkoje, saugoti vaiko sveikatą, formuoti šeimos ir vaiko vertybines nuostatas, skatinti bendruomeniškumą, puoselėti tautos kultūrą.

TIKSLAS – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros pagrindus, teikti valstybinius standartus atitinkantį ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį pradinį išsilavinimą, padėti pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą; Padėti specialiųjų poreikių vaikams lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti specialųjį pradinį išsilavinimą, įveikti socialinę atskirtį.

ALYTAUS „VILTIES” MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS PRIORITETAI

1. Tautiškumo, pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymas:

  • vaikų tautinės savimonės skatinimas taikant naujus ugdymo metodus;
  • ryšių su socialiniais partneriais, ugdytinių tėvais stiprinimas, siekiant ugdymo efektyvumo, socialinės specialiųjų poreikių mokinių integracijos.

2. Ugdymo modernizavimas, švietimo kokybės gerinimas, švietimo vadybos tobulinimas:

  • ugdomosios veiklos, pamokos vedimo metodikos tobulinimas (pamokos uždavinio apibrėžtumas,ugdymas paremtas mokinių turima patirtimi, įvairių gebėjimų mokinių poreikių tenkinimas);
  • informacinių technologijų diegimas ugdymo procese.

3. Sveikos gyvensenos formavimas ir įtvirtinimas:

  • sveikų ir saugių ugdymo (-osi) sąlygų sudarymas mokiniams ir mokytojams;
  • mokinių saugaus eismo įgūdžių formavimas.

TRUMPA ISTORIJA

Vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaiga (22 lopšelis-darželis) įkurta 1986 m. gruodžio 15 d. Įstaigos vadovė – Irmina Pajarskienė.

1993 m. įstaigoje atidarytos 2 specialiosios klasės vaikams, turintiems intelekto ir fizinių judėjimo sutrikimų. 1994-1995 m. atidarytos dar 2 spec. klasės. Remiantis 1995-02-22 Nr.53-V Alytaus miesto valdybos potvarkiu, įstaiga pavadinta Alytaus miesto „Vilties” pradine darželiu-mokykla. 1996-06-27 Alytaus miesto tarybos sprendimu įstaiga pavadinta „Vilties” darželiu-mokykla. Tais pačiais metais įstaigoje atidaryta ikimokyklinio amžiaus sutrikusio intelekto vaikų grupė.

2012 m. gegužės 31 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-128 įstaiga pavadinta „Vilties” mokykla-darželiu.

„Vilties” mokykloje-darželyje ugdomi ne tik įprastos raidos vaikai. Tai vienintelė ugdymo įstaiga, kur teikiamas specialusis pradinis išsilavinimas bei visapusiška pagalba mokyklinio amžiaus neįgaliems (sutrikusio intelekto) mokiniams nuo 7 iki 14 metų bei ikimokyklinis išsilavinimas įprastos raidos, bei turintiems kompleksinius sutrikimus vaikams nuo 1 iki 7 metų.

Įstaigoje dirba 30 pedagogų. 18 mokytojų turi vyresniojo mokytojo, 2 – mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Mokykloje-darželyje vaikams pagalbą teikia 6 specialieji pedagogai, 2 logopedai, kineziterapeutas, masažuotojas, socialinis pedagogas, muzikos mokytojas. „Vilties” mokykla-darželis atvira nuolatinei kaitai ir tobulėjimui, šiuolaikinių kompetencijų įsigijimui.