Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2019-2020 MOKSLO METAIS

1.Mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. birželio 9 d.;

2. vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.

3. atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

Rudens

2019 m. spalio 28 d.

2019 m. spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų)

2019 m. gruodžio 23 d.

2020 m. sausio 3 d.

Žiemos

2020 m. vasario 17 d.

2020 m. vasario 21 d.

Pavasario (Velykų)

2020 m. balandžio 14 d.

2020 m. balandžio 17 d.

4. dešimt ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei, etninei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių:

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Numatoma data

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mokslo ir žinių diena

Edukacinė diena Alytaus kraštotyros muziejuje

Profesinio rengimo diena miesto bibliotekoje

Sveikos gyvensenos diena

Kalėdinių šventinių renginių diena

Saugaus eismo diena

Edukacinė išvyka į Alytaus  apskrities priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą

Amatų diena

Sporto diena

Mokslo metų užbaigimo šventė

2019-09-02

2019-09-19

2019-10-10

2019-11-14

2019-12-20

2020-01-16

2020-04-17

2020-03-09

2020-05-09

2020-06-09

5. paskelbus ekstremalią padėtį, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai,  taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą mokiniai gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo  dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773, ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse. Mokyklos-darželio direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos-darželio tarybą, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ar jos įgaliotą asmenį;

6. pamokos trukmė 1 specialiojoje klasėje 35 min., kitose – 40 min. Pamokų trukmė trumpinama 5 minutėmis, o šis laikas skiriamas pertraukoms. Pertraukų trukmė ne mažesnė kaip penkiolika minučių, viena ilgoji pertrauka po dviejų pamokų skiriama aktyviai veiklai, antroji ilgoji pertrauka po 4 pamokų skiriama pietums;

7. pamokų ir pertraukų trukmė:

2–4 specialiosiose klasėse ir lavinamosiose klasėse:

 1. 9.00 – 9.40
 2. 9.55 – 10.35
 3. 10.55 – 11.35
 4. 11.50 – 12.30
 5. 12.50 – 13.30
 6. 13.45 – 14.25

1 specialiojoje klasėje:

 1. 9.00 – 9.35
 2. 9.50 – 10.25
 3. 10. 45 – 11.20
 4. 11.35 – 12.10
 5. 12.30 – 13.05

8. Ugdymo(si) valandų skaičių klasei per metus sudaro: minimalus pamokų skaičius mokiniui, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si), poreikiams tenkinti, neformaliojo švietimo valandos.

9. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per metus pradinio ugdymo programai įgyvendinti specialiose klasėse nežymų intelekto sutrikimą turintiems mokiniams (kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2– 4 klasėse – 40 min.):

Klasės

1 specialioji

2 specialioji

3 specialioji

4 specialioji

Dorinis ugdymas (tikyba)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

Lietuvių kalba (gimtoji)

280 (8)

245 (7)

     208 (8)

245 (7)

Matematika

140 (4)

175 (5)

175 (5)

175 (5)

Pasaulio pažinimas

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

Dailė ir technologijos

70 (2)

105 (3)

70 (2)

105 (3)

Muzika

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

Fizinis ugdymas

105 (3)

105 (3)

105 (3)

105 (3)

Privalomų ugdymo valandų skaičius mokiniui

770 (22)

805 (23)

805 (23)

805 (23)

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti

(Specialioji pedagoginė pagalba)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

Iš viso ugdymo valandų

840 (24)

875 (25)

875 (25)

875 (25)

Neformalusis švietimas

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

9.1. individualioms ir pogrupinėms logopedinėms pratyboms 1–4 klasėse skiriama po 1 pamoką per savaitę kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

10. Mokiniams, turintiems žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą ir kompleksinių sutrikimų, kurių derinio dalis yra vidutinis arba žymus intelekto sutrikimas, ugdomiems lavinamojoje klasėje pagal individualizuotas pradinio ugdymo programas, atskiros veiklos planuojamos lentelėje nurodytam minimaliam pamokų skaičiui atskiriems ugdymo metams (klasei). Šios veiklos mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos atsižvelgiant į mokinio poreikius, sveikatą:

Ugdymo metai,

klasė

Dalykai/Veiklos

1-2 jungtinė lavinamoji klasė

3-4 jungtinė  lavinamoji klasė

Dorinis ugdymas (etika)

35 (1)

35 (1)

Komunikacinė veikla

140 (4)

140 (4)

Pažintinė veikla

140 (4)

140 (4)

Orientacinė veikla

105 (3)

105 (3)

Meninė  veikla

210 (6)

210 (6)

Fizinis ugdymas

105 (3)

105 (3)

Privalomas ugdymo valandų  skaičius mokiniui

735 (21)

735 (21)

Valandos skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti (Specialioji pedagoginė pagalba)

140 (4)

140 (4)

Iš viso ugdymo valandų

875 (25)

875 (25)

Neformalusis švietimas

140 (4)

140 (4)

10.1. individualioms ir pogrupinėms logopedinėms pratyboms lavinamojoje klasėse skiriama po 1 pamoką per savaitę kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

11. Valandos, mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamos papildomai specialiajai pedagoginei pagalbai.

12. Tėvų (globėjų) pageidavimu mokykloje organizuojamas dorinis ugdymas – etika ir tikyba:

12.1. dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo metais, jo tėvams (globėjams) parašius prašymą.

13. Užsienio kalba:

13.1. užsienio kalbos mokiniai, turintys intelekto sutrikimą, nesimoko.

14. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:

14.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko. Ugdymas turi vykti tyrinėjimams skirtame kabinete, natūralioje gamtinėje aplinkoje.

14.2. socialiniams gebėjimams ugdyti dalį pasaulio pažinimo dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui.

15. Fizinio ugdymo organizavimas:

15.1. fizinio ugdymo veiklai skiriamos 105 (3) pamokos per metus;

15.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip:

15.2.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;

15.2.2. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, kurie gali skatinti ligų paūmėjimą.