Alytaus miesto biudžetinė įstaiga

Volungės g. 28, LT-63182 Alytus

Juridinių asmenų registras. Kodas 191055146

Tel. (8 315) 75 580, (8 315) 75 560

vildm@viltis.alytus.lm.lt

Darbo laikas:  I-V 7.00–17.30

Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2021-2022 MOKSLO METAIS

                 

21.1. mokslo metai prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2022 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2022 m. birželio 9 d. įskaitytinai;

21.2. vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. 

21.3. atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

 

Atostogos 

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

Rudens 

2021 m. lapkričio 3 d.

2021 m. lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) 

2021 m. gruodžio 27 d.

2022 m. sausio 7 d.

Žiemos

2022 m. vasario 14 d. 

2022 m. vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) 

2022 m. balandžio 19 d.

2022 m. balandžio 22 d. 

Vasaros

2022 m. birželio 10 d.

2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

21.4. dešimt ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei, etninei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių: 

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Numatoma

data

1.

Mokslo ir žinių diena

2021-09-01

2.

Edukacinė išvyka į ožkų ūkį. Sūrių gamyba.

2021-10-14

3.

Edukacinė diena Alytaus kraštotyros muziejuje

2021-11-11

4.

Kalėdinių šventinių renginių diena

2021-12-22

5.

Edukacinė išvyka į Alytaus  apskrities priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą

2022-01-15

6.

Edukacinė diena Kauno taikomosios dailės mokyklos filiale Alytuje

2022-02-10

7.

Profesijos  diena

2022-03-16

8.

Potyriminio ugdymo (STEAM) diena

2022-04-20

9.

Sporto diena

2022-06-01

10.

Mokslo metų užbaigimo šventė

2022-06-08

 

21.5. paskelbus ekstremalią padėtį, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose,  ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms  pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai,  taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą mokiniai gali nevykti. Ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo  dienų skaičių. 

21.6 Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir mokyklai-darželiui negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse mokyklos klasių aplinkose mokiniai į mokyklą gali nevykti. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas mokyklos-darželio pasirinkta forma. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Mokymosi patalpose oro temperatūra turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773, ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse; 

21.7. mokyklos-darželio direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos-darželio tarybą, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ar jos įgaliotą asmenį;

21.8. pamokos trukmė 1 specialiojoje klasėje 35 min., kitose – 40 min. Pamokų trukmė trumpinama 5 minutėmis, o šis laikas skiriamas pertraukoms. Pertraukų trukmė ne mažesnė kaip penkiolika minučių, viena ilgoji pertrauka po dviejų pamokų skiriama aktyviai veiklai, antroji ilgoji pertrauka po  4 pamokų skiriama pietums;

21.9. pamokų ir pertraukų trukmė:

1 specialiojoje klasėje:

 1. 9.00 – 9.35
 2. 9.50  – 10.25
 3. 10. 45 – 11.20
 4. 11.35 – 12.10
 5. 12.30 – 13.05

 

Kitose specialiosiose ir lavinamosiose klasėse:

 1. 9.00 – 9.40 
 2. 9.55 – 10.35
 3. 10.55 – 11.35
 4. 11.50 – 12.30
 5. 12.50 – 13.30
 6. Ugdymo(si) valandų skaičių klasei per metus sudaro: minimalus pamokų skaičius mokiniui, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si), poreikiams tenkinti, neformaliojo švietimo valandos. 
 7. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per metus pradinio ugdymo programai įgyvendinti specialiose klasėse nežymų intelekto sutrikimą turintiems mokiniams (kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2– 4 klasėse – 40 min.):

 

Klasės

1 specialioji

2 specialioji

3-4 jungtinė specialioji

4 specialioji

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

Lietuvių kalba (gimtoji)

280 (8)

280 (8)

    245 (7) 

245 (7)

Matematika

140 (4)

175 (5)

175 (5)

175 (5)

Pasaulio pažinimas

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

Dailė ir technologijos

70 (2)

105 (3)

105 (3)

105 (3)

Muzika

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

Teatras

35 (1)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

Fizinis ugdymas

105 (3)

105 (3)

105 (3)

105 (3)

Informacinės komunikacinės technologijos

     

35 (1)

Privalomų ugdymo valandų

skaičius mokiniui

805 (23)

875 (25)

840 (24)

875 (25)

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti

(Specialioji pedagoginė pagalba)

35 (1)

35 (1)

70 (2)

35 (1)

Iš viso ugdymo valandų

840 (24)

910 (26)

910 (26)

910 (26)

Neformalusis švietimas 

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

 

23.1. individualioms ir pogrupinėms logopedinėms pratyboms 1–4 klasėse skiriama po 35 pamokos per metus (1 pamoka per savaitę) kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

 1. Mokiniams, turintiems žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą ir kompleksinių sutrikimų, kurių derinio dalis yra vidutinis arba žymus intelekto sutrikimas,  ugdomiems lavinamojoje klasėje pagal individualizuotas pradinio ugdymo programas, atskiros veiklos planuojamos lentelėje nurodytam minimaliam pamokų skaičiui atskiriems ugdymo metams (klasei). Šios veiklos mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos atsižvelgiant į mokinio poreikius, sveikatą:

 

                                    Ugdymo metai,

                                                    klasė

Dalykai / veiklos

1-2 jungtinė lavinamoji klasė

3-4 jungtinė  lavinamoji klasė

Dorinis ugdymas (etika)

35 (1)

35 (1)

Komunikacinė veikla

140 (4)

140 (4)

Pažintinė veikla

140 (4)

140 (4)

Orientacinė veikla

105 (3)

105 (3)

Meninė  veikla

175 (5)

175 (5)

Fizinis ugdymas

105 (3)

105 (3)

Privalomas ugdymo valandų     skaičius mokiniui

700 (20)

700 (20)

Valandos skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti (Specialioji pedagoginė pagalba)

105 (3)

140 (4)

Iš viso ugdymo valandų

805 (23)

840 (24)

Neformalusis švietimas

140 (4)

140 (4)

 

24.1. individualioms ir pogrupinėms logopedinėms pratyboms lavinamojoje klasėse skiriama po 35 pamokos per metus (1 pamoka per savaitę) kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

 1. Valandos, mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamos papildomai specialiajai pedagoginei pagalbai.
 2. Dorinis ugdymas:

26.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tikybą;

26.2. dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo metais, jo tėvams (globėjams) parašius prašymą. 

 1. Užsienio kalba: 

27.1. užsienio kalbos mokiniai, turintys intelekto sutrikimą, nesimoko. 

 1. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:

28.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko, iš kurio ne mažiau kaip viena ketvirtoji skiriama praktinei patyriminei veiklai;

28.2. socialiniams gebėjimams ugdyti dalį pasaulio pažinimo dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui.

 1. Fizinio ugdymo organizavimas: 

29.1. fizinio ugdymo veiklai skiriamos 105 (3) pamokos per metus;

29.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 

29.2.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

29.2.2. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, kurie gali skatinti ligų paūmėjimą. 

 1. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, teatras):

30.1. specialiosiose klasėse 1 meninio ugdymo pamoka skiriama teatrui, 2 pamokos muzikai ir 2 dailei ir technologijoms;

30.2. po 1 technologijų pamoką papildomai skiriama 2, 3-4 jungtinėje ir 4 specialiojoje klasėse.

 1. Informacinės technologijos:

31.1. 1 atskira pamoka skirta 4 specialiajai klasei;

31.2. kitose klasėse skaitmeniniai mokinių gebėjimai (pagal mokinių galimybes) ugdomi per visus dalykus ugdymo procese naudojant šiuolaikines skaitmenines technologijas.