Menu Close

Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2023-2024 MOKSLO METAIS              

21.1. mokslo metai prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2024 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2024 m. birželio 12 d. įskaitytinai;

21.2. vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. 

21.3. atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos 

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

Rudens 

2023 m. spalio 30 d.

2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) 

2023 m. gruodžio 27 d.

2024 m. sausio 5 d.

Žiemos

2024 m. vasario 19 d. 

2024 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) 

2024 m. balandžio 2 d.

2024 m. balandžio 5 d. 

Vasaros

2024 m. birželio 13 d.

2024 m. rugpjūčio 31 d.

21.4. paskelbus ekstremalią padėtį, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose,  ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms  pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai,  taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą mokiniai gali nevykti. Ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo  dienų skaičių. 

21.5. Oro temperatūrai esant 30°C ar aukštesnei ir mokyklai-darželiui negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse mokyklos klasių aplinkose mokiniai į mokyklą gali nevykti. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas mokyklos-darželio pasirinkta forma. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Mokymosi patalpose oro temperatūra turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-610, ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse; 

21.6. mokyklos-darželio direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos-darželio tarybą, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ar jos įgaliotą asmenį;

21.7. pamokos trukmė 1 specialiojoje klasėje 35 min., kitose – 40 min. Pamokų trukmė trumpinama 5 minutėmis, o šis laikas skiriamas pertraukoms. Pertraukų trukmė ne mažesnė kaip penkiolika minučių, viena ilgoji pertrauka po dviejų pamokų skiriama aktyviai veiklai, antroji ilgoji pertrauka po  4 pamokų skiriama pietums;

21.8. pamokų ir pertraukų trukmė:

1 specialiojoje klasėje:

 1. 9.00 – 9.35
 2. 9.50  – 10.25
 3. 10. 45 – 11.20
 4. 11.35 – 12.10
 5. 12.30 – 13.05

Kitose specialiosiose ir lavinamosiose klasėse:

 1. 9.00 – 9.40 
 2. 9.55 – 10.35
 3. 10.55 – 11.35
 4. 11.50 – 12.30
 5. 12.50 – 13.30
 6. 13.45 – 14.25

22. Ugdymo(si) valandų skaičių klasei per metus sudaro: minimalus pamokų skaičius mokiniui, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si), poreikiams tenkinti, neformaliojo švietimo valandos. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per metus pradinio ugdymo programai įgyvendinti specialiose klasėse nežymų intelekto sutrikimą turintiems mokiniams (kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2– 4 klasėse – 40 min.):

Klasės

1-2 specialioji

3 specialioji

3-4 jungtinė specialioji

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

Lietuvių kalba (gimtoji)

280 (8)

280 (8)

280 (8)

Matematika

175 (5)

175 (5)

175 (5)

Pasaulio pažinimas

70 (2)

70 (2)

70 (2)

Dailė ir technologijos

105 (3)

105 (3)

105 (3)

Muzika

70 (2)

70 (2)

70 (2)

Fizinis ugdymas

105 (3)

105 (3)

105 (3)

Privalomų ugdymo valandų

skaičius mokiniui

840 (24)

840 (24)

840 (24)

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti

(Specialioji pedagoginė pagalba)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

Iš viso ugdymo valandų

875 (25)

875 (25)

875 (25)

Neformalusis švietimas 

70 (2)

70 (2)

70 (2)

23.1. individualioms ir pogrupinėms logopedinėms pratyboms 1–4 klasėse skiriama po 35 pamokas per metus (1 pamoka per savaitę) kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

24. Mokiniams, turintiems žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą ir kompleksinių sutrikimų, kurių derinio dalis yra vidutinis arba žymus intelekto sutrikimas,  ugdomiems lavinamojoje klasėje pagal individualizuotas pradinio ugdymo programas, atskiros veiklos planuojamos lentelėje nurodytam minimaliam pamokų skaičiui atskiriems ugdymo metams (klasei). Šios veiklos mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos atsižvelgiant į mokinio poreikius, sveikatą:

Ugdymo metai, klasė                            

Dalykai / veiklos

1-2 jungtinė

lavinamoji

klasė

2-3 jungtinė

lavinamoji

klasė

4 lavinamoji
klasė

Dorinis ugdymas (etika)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

Komunikacinė veikla

140 (4)

140 (4)

140 (4)

Pažintinė veikla

140 (4)

140 (4)

140 (4)

Orientacinė veikla

105 (3)

105 (3)

105 (3)

Meninė  veikla

175 (5)

175 (5)

175 (5)

Fizinis ugdymas

105 (3)

105 (3)

105 (3)

Privalomas ugdymo valandų  skaičius mokiniui

700 (20)

700 (20)

700 (20)

Valandos skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti (Specialioji pedagoginė pagalba)

105 (3)

105 (3)

140 (4)

Iš viso ugdymo valandų

805 (23)

805 (23)

840 (24)

Neformalusis švietimas

140 (4)

140 (4)

140 (4)

24.1. individualioms ir pogrupinėms logopedinėms pratyboms lavinamojoje klasėse skiriama po 35 pamokas per metus (1 pamoka per savaitę) kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

25. Valandos, mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamos papildomai specialiajai pedagoginei pagalbai.

26. Dorinis ugdymas:

26.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tikybą;

26.2. dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo metais, jo tėvams (globėjams) parašius prašymą.

27. Užsienio kalba: 

27.1. užsienio kalbos mokiniai, turintys intelekto sutrikimą, nesimoko.

28. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:

28.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko, iš kurio ne mažiau kaip viena ketvirtoji skiriama praktinei patyriminei veiklai;

28.2. socialiniams gebėjimams ugdyti dalį pasaulio pažinimo dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui.

29. Fizinio ugdymo organizavimas: 

29.1. fizinio ugdymo veiklai skiriamos 105 (3) pamokos per metus;

29.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 

29.2.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

29.2.2. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, kurie gali skatinti ligų paūmėjimą.

30. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, teatras):

30.1. visoms klasėms skiriama po 2 pamokos muzikai ir po pamokas 2 dailei ir technologijoms;

30.2. teatro mokoma integruotai, taikant dalyko elementus per įvairių dalykų pamokas ir neformaliojo švietimo veiklas.

31. Informacinės technologijos:

31.1. visose klasėse skaitmeniniai mokinių gebėjimai (pagal mokinių galimybes) ugdomi per visus dalykus ugdymo procese naudojant šiuolaikines skaitmenines technologijas.

32. Etninės kultūros bendroji programa ir Gyvenimo įgūdžių bendroji programa įgyvendinamos integruojant temas į kitus dalykus.

33. Mokymosi pagalba ugdymo procese teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui:

33.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;

33.2. nedarančiam pažangos mokiniui;

33.3. kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais.

34. Mokykla ugdymo procese privalo laiku užtikrinti sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: pažangos nebuvimo prevenciją, intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones (suteikiama tai, ko negalima gauti namuose, ir pan.).

35. Mokykla paskiria asmenį, atsakingą už mokymosi pagalbos teikimo organizavimą.

36. Mokinių, turinčių įvairiapusius raidos sutrikimus ugdymas organizuojamas vadovaujantis Ugdymo plano III skyriaus, pirmojo skirsnio 23, 24 punktais.

37. Šiems mokiniams teikiama kompleksinė specialistų pagalba: specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo asistento, ergoterapeuto, masažuotojo, prireikus – mokytojo padėjėjo.

 

Skip to content